1 Šta je bilo? What happened?

6 – Jedan sasvim običan dan / A completely ordinary day

🇷🇸 Jedan sasvim običan dan

🇬🇧 A completely ordinary day

ali ja nisam mogla da ustanem; Onda sam se obukla i otišla na posao; pošto sam imala jedan važan sastanak; jer je imao vremena; pa nismo mogli da pojedemo sve; spremali večeru i sređivali stan

Juče je bio jedan za mene sasvim običan dan. Sat je zvonio u šest. Petar je odmah ustao, ali ja nisam mogla da ustanem. Ustala sam tek u sedam, doručkovala i pila kafu do pola osam. Petar je doručkovao pre mene.  Onda sam se obukla i otišla na posao, a Petar se još nije obukao. On je radio od kuće.

 

Yesterday for me was a completely ordinary day. The clock rang at six. Petar got up right away, but I couldn’t get up. I got up at seven, ate breakfast, and drank coffee till seven-thirty. Petar had breakfast before me. Then I dressed up and went to work, and Petar still didn’t dress up. He was working from home.

 

Stigla sam u kancelariju u osam. Čitala sam izveštaje i pisala mejlove. Nisam mogla da odgovorim na sve, pošto sam imala jedan važan sastanak. Kolega mi je pomogao i odgovorio. Srećom, mogao je da mi pomogne jer je imao vremena, a ja sam njemu pomogla prošle nedelje.

 

I arrived at the office at eight. I was reading reports and writing e-mails. I couldn’t respond to all e-mails, because I had one important meeting. My coworker helped me and he responded to e-mails. Luckily, he could help me because he had time, and I helped him last week.

 

U dvanaest sati smo zajedno otišli na ručak. Ručali smo dnevni meni. Porcije su jako velike, pa nismo mogli da pojedemo sve. Posle pauze sam dugo telefonirala, pisala plan i kasnije imala još jedan sastanak. Otišla sam s posla u šest i stigla kući u pola sedam.

Petar je išao na trening i stigao kući u sedam. Posle smo spremali večeru i sređivali stan. U jedanaest smo već legli i brzo zaspali.

At twelve we went to lunch together. We had the daily menu. The portions were big, so we couldn’t eat everything. After the break I was on the phone for a long time, writing a plan, and later I had another meeting. I left work at six and got home at six-thirty.

Petar went to training and got home at seven. After we were making dinner and cleaning the apartment. At eleven o’clock we were already in bed and quickly fell asleep.

Login