1 Praznici / Holidays
2 Ka cilju! / To the goal!
3 Pokloni / Presents
4 Glagoli sa dativom / Verbs with Dative
5 Dativ ličnih zamenica / Dative of Personal Pronouns
6 Dativ ličnih zamenica duge forme / Dative of Personal Pronouns Long Forms

1 – Razgovorni futur / Conversational Future Tense

🇷🇸 Razgovorni futur

🇬🇧 Conversational Future Tense

 

U modernom srpskom jeziku futur se često gradi od glagola hteti i konstrukcije da+prezent. Pri tome se koristi dupla konjugacija.

Ja ću da radim.

Mi ćemo da radimo.

Ti ćeš da radiš.

Vi ćete da radite.

On će da radi.

Oni će da rade.

 

Razgovorni futur glagola biti koristi oblik budem: ja ću da budem, ti ćeš da budeš, itd.

 

Pažnja!   Moguća je konfuzija zato što hteti može biti pomoćni ili modalni glagol.

 

Ja ću učiti. = Ja ću da učim. futur I’ll study
Ja hoću da učim = Ja želim da učim modal I want to study
Neću učiti futur I will not study
Neću da učim futur
modal
I will not study, or
I don’t want to study

Login