1 Praznici / Holidays
2 Ka cilju! / To the goal!
3 Pokloni / Presents
4 Glagoli sa dativom / Verbs with Dative
5 Dativ ličnih zamenica / Dative of Personal Pronouns
6 Dativ ličnih zamenica duge forme / Dative of Personal Pronouns Long Forms

1 – Futur glagola na -ti / Future Tense of the Verbs in -ti

🇷🇸 Futur glagola na -ti

🇬🇧 Future Tense of the Verbs in -ti

 

Kada ne koristimo zamenicu (kada je glagol na početku rečenice), onda pomoćni glagol dolazi posle infinitiva, infinitiv gubi –ti i spaja se u jednu reč. Ja ću zvati = zvaću

  Pažnja! Glagoli na –sti dobijaju š u futuru!

 

Pažnja!  Pitanje: Koga ćeš pozvati? – odgovor u inverziji: Pozvaću brata.

Login