1 Praznici / Holidays
2 Ka cilju! / To the goal!
3 Pokloni / Presents
4 Glagoli sa dativom / Verbs with Dative
5 Dativ ličnih zamenica / Dative of Personal Pronouns
6 Dativ ličnih zamenica duge forme / Dative of Personal Pronouns Long Forms

1 – Dativ sa predlozima / Dative with prepositions

🇷🇸 Dativ sa predlozima

🇬🇧 Dative with prepositions

 

Dativ najčešće koristimo bez predloga. Retko koristimo dativ sa predlozima i ima vrlo malo predloga koji koriste dativ.

  • uprkos (despite) Uprkos svim problemima, oni su ostali zajedno.
  • prema, ka (towards) Idemo ka Beogradu. Sada smo na putu ka centru.

Pažnja!  Normalno za sva druga mesta koristimo akuzativ sa predlogom na ili u: idem na posao, idem u školu. Samo je reč „kuća“ specijalna, pa koristimo dativ bez predloga: „idem kući“

Pažnja! Po formi, dativ = lokativ. Reči imaju isti oblik, iste nastavke. Razlika je u funkciji.

Login