1 Praznici / Holidays
2 Ka cilju! / To the goal!
3 Pokloni / Presents
4 Glagoli sa dativom / Verbs with Dative
5 Dativ ličnih zamenica / Dative of Personal Pronouns
6 Dativ ličnih zamenica duge forme / Dative of Personal Pronouns Long Forms

2 – Buduće vreme ili futur / The Future Tense

🇷🇸 Buduće vreme ili futur

🇬🇧 The Future Tense

 

Buduće vreme ili futur gradimo od glagola hteti (will).

Ovaj iregularan glagol ima tri oblika:

Buduće vreme formiramo tako što menjamo glagol hteti u prezentu i dodajemo infinitiv.
Futur ne razlikuje rod. Pažnja! Glagol je isti u trećem lice jednine i množine u futuru!

 

Futur glagola biti

 

ja

ti

ću biti

ćeš biti

 

mi

vi

ćemo biti

ćete biti

       

on, ona, ono

oni, one, ona

će biti

Futur glagola ići

 

ja

ti

ću ići

ćeš ići

 

mi

vi

ćemo ići

ćete ići

       

on, ona, ono

oni, one, ona

će ići

 

Login